Algemene Voorwaarden

Algemeen

2-act.nu is opgericht door Charlotte van de Ven, is gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14130329.

2-act.nu richt zich op advies, coaching en training in communicatie en ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. 2-act.nu is aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG: 21512009, RBCZ: 912059R, SKJ: 100016038 en SCAG: 13056.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met 2-act.nu en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een informed consent door de cliënt / ouders / verzorgers ondertekend.

Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode zoals 2-act.nu deze hanteert, kunt u hier downloaden.

Vertrouwelijkheid

2-act.nu is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 2-act.nu streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt of (een van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal 2-act.nu dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Privacybeleid

Alles wat u binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP). 2-act.nu is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de behandeling. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 2-act.nu streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt of (een van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over de behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal 2-act.nu dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze privacy policy kunt u hier klikken. 

 

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die bij de sessie aanwezig is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. 2-act.nu kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van 2-act.nu is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt ontwikkelt zich verder in zijn/haar eigen proces (bij kinderen samen met zijn/haar ouders/verzorgers). 2-act.nu is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 2-act.nu. Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van 2-act.nu. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt 2-act.nu aan ook altijd contact op te nemen met uw huisarts. Wij doen ons best om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en hulpvragen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan horen wij dat graag zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten we hier niet samen uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. In deze folder leest u hier meer over. 

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn of aanwezig te zijn bij de sessie, kinderen mogen hierin een keuze maken. Na de coachingsessie is er kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan en waarmee u de komende periode thuis aan de slag kunt. Indien van toepassing kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Telefonische overleg / overleg via Facetime of Skype

Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via Facetime / Skype. Tarieven hiervoor staan vermeld op de website. Het is verboden om deze gesprekken op te nemen of te delen met derden. 2-act.nu dient bij aanvang van het gesprek geïnformeerd te worden over de personen die het gesprek kunnen volgen en over de personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door 2-act.nu gemaakt en altijd eerst ter goedkeuring aan ouders / verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht. 

Vergoedingen

Therapie / psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze). Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wanneer u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of kunt u kijken op de website van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). De factuur dient rechtstreeks te worden voldaan aan 2-act.nu (kan achteraf per bankoverschrijving). U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar. Voor het bepalen van de hoogte van uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf bij uw zorgverzekering te informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Met ingang van 1 januari 2016 heeft 2-act.nu een raamovereenkomst gesloten voor jeugdhulpverlening via de gemeente. In enkele gevallen kunt u hiervoor in aanmerking komen. Om de mogelijkheden op basis van uw hulpvraag te verkennen, dient u contact op te nemen met het sociaal wijkteam van uw eigen gemeente (of op verwijzing van de huisarts).

Betalingsvoorwaarden

De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van 2-act.nu. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal 2-act.nu een betalingsherinnering sturen. Indien wij het openstaande bedrag vervolgens niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw eigen rekening. Deze incassokosten bedragen € 40,-, het maximale bedrag conform de Wet maximering incassokosten. Word er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is 2-act.nu genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is 2-act.nu gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Kosteloos annuleren van een sessie is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt een factuur in rekening gebracht. Indien de bekostiging via de gemeente verloopt, worden de kosten van de annulering rechtstreeks aan de cliënt doorberekend. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Venrayseweg 57, 5921 KJ Venlo-Blerick

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

© 2020 2-act.nu | Advies, Coaching en Training in communicatie en ontwikkeling