Algemene voorwaarden

Algemeen

2-act.nu BV is opgericht door C.A.H.P. van de Ven, is gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81788061, BTW nummer NL862220178B01.

2-act.nu BV richt zich op advies, coaching en training in communicatie en ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. De praktijkhouder van 2-act.nu BV is aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG: 21512009, RBCZ: 912059R en SKJ: 100016038.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met 2-act.nu BV en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een behandelovereenkomst door de cliënt / ouders / verzorgers ondertekend.

Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode zoals 2-act.nu BV deze hanteert, kun je hier downloaden.

Vertrouwelijkheid

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (AVG). 2-act.nu BV is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de behandeling. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger (bij cliënten onder de 16 jaar). 2-act.nu BV streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt of (een van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de cliënt in gevaar brengen, dan zal 2-act.nu BV dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de cliënt zelf c.q. de ouder/verzorger besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over de behandeling verstrekt, tenzij je dit nadrukkelijk weigert. Voor onze privacyverklaring (versie 2023-03, 29 maart 2023) kun je hier klikken.

 

Therapie van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de behandeling. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die bij de sessie aanwezig is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. 2-act.nu BV kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en de behandeling van 2-act.nu BV is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt ontwikkelt zich verder in zijn/haar eigen proces (bij kinderen samen met zijn/haar ouders/verzorgers). 2-act.nu BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 2-act.nu BV. De vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan het maximale honorarium per opdracht.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van het kind, raadt 2-act.nu BV aan ook altijd contact op te nemen met de huisarts. Wij doen ons best om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie wensen en hulpvragen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn dan horen wij dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten we hier niet samen uitkomen, dan kun je een klacht indienen. In deze folder lees je hier meer over.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn of aanwezig te zijn bij de sessie, kinderen/jongeren mogen hierin een keuze maken. Na de sessie is er kort de gelegenheid om te zien wat er behandeld is en waarmee je de komende periode thuis aan de slag kunt. Indien van toepassing kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Telefonische overleg / overleg via beeldbellen

Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via beeldbellen. Tarieven hiervoor staan vermeld op de website. Het is verboden om deze gesprekken op te nemen of te delen met derden. 2-act.nu BV dient bij aanvang van het gesprek geïnformeerd te worden over de personen die het gesprek kunnen volgen en over de personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van de cliënt, bezoekt de therapeut school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van de cliënt c.q. de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door 2-act.nu BV gemaakt en altijd eerst ter goedkeuring aan ouders / verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de behandeling inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht.

 

Aantal sessies

Het aantal sessies of duur van een traject is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. Na een intake wordt hier meestal wel een inschatting voor gemaakt. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passende bij het proces van de cliënt. Mocht 2-act.nu BV om welke reden dan ook de behandeling willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal 2-act.nu BV doorverwijzen naar een andere instantie/ therapeut.

 

Vergoedingen

Therapie / psychosociale therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze). Dit is afhankelijk van de zorgverzekering. Wanneer je wilt weten of jouw verzekering dit ook vergoedt, kun je contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar of kun je kijken op de website van de beroepsvereniging van de betreffende therapeut (niet alle beroepsverenigingen vergoeden alle zorgverzekeraars). Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de praktijk. De factuur dient rechtstreeks te worden voldaan aan 2-act.nu BV (kan achteraf per bankoverschrijving). Je dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij de zorgverzekeraar. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering dien je zelf bij de zorgverzekering te informeren voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Met ingang van 1 januari 2016 heeft 2-act.nu BV contracten gesloten voor jeugdhulpverlening via diverse gemeentes. Om de mogelijkheden voor vergoedingen uit de jeugdwet op basis van de hulpvraag te verkennen, dien je contact op te nemen met het sociaal wijkteam van de eigen gemeente (of op verwijzing van de huisarts). In een enkele gemeente is vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de praktijk.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van 2-act.nu BV. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal 2-act.nu BV een betalingsherinnering sturen. Indien wij het openstaande bedrag vervolgens niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor jouw eigen rekening. Deze incassokosten bedragen € 40,- het maximale bedrag conform de Wet maximering incassokosten. Bij betalingsachterstand is 2-act.nu BV gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Voor trajecten die via de gemeente lopen worden de sessies gedeclareerd bij de desbetreffende gemeente waar de cliënt de beschikking heeft. Bij verhuizingen naar een andere gemeente, dient er door ouders/verzorgers een nieuwe beschikking te worden aangevraagd. De ouders/verzorgers van de cliënt dienen zelf de looptijd van de beschikking in de gaten te houden. Behandelingen die buiten de geldigheidsduur van de beschikking vallen, worden als een particulier consult gefactureerd.

Verhindering

Kosteloos annuleren van een sessie is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt het consult in rekening gebracht. Indien de bekostiging via de gemeente verloopt, worden de kosten van de annulering rechtstreeks aan de cliënt doorberekend. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien je een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail.

Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor 2-act.nu BV niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Er zal dan getracht worden het gesprek zo snel mogelijk opnieuw plaats te laten vinden. Over de vervallen afspraak worden uiteraard dan geen kosten in rekening gebracht. Indien de praktijk vanuit overheidswegen tijdelijk gesloten is, kan het zijn dat de afspraken omtrent verhindering worden aangepast.

 

VBAG en RBCZ

De praktijkhouder staat ingeschreven bij de beroepsvereniging VBAG-registratienummer: 21512009 en houdt zich aan de door VBAG opgestelde beroepscode (www.vbag.nl). Ook is de praktijkhouder ingeschreven in de koepelorganisatie RBCZ-registratienummer: 912059R  (http://www.rbcz.nu). De Vektis / AGB-code van de therapeut en de praktijk is: 90-049010 / 90069614.

 

WGBO en Wkkgz

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • recht op informatie;
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

Binnen de praktijk wordt volgens de regels van de WGBO gewerkt.

 

Wkkgz

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit samen te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

De praktijkhouder is aangesloten bij de VBAG en is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten van 2-act.nu BV staat op de website www.2-act.nu altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Download hier de flyer ‘Samen komen we in actie om problemen op te lossen!’